Rozkład dnia Grupa I

Ramowy plan dnia grupy pierwszej „Koraliki” (3-latki)

Godzina Rodzaj czynności
7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej działalności – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów, tańce i zabawy integracyjne.

8:15 - 8:30

Przygotowanie do śniadania — doskonalenie nawyków i czynności higieniczno-sanitarnych związanych z samoobsługą dziecka.

8:30 - 9:00

Śniadanie — przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Nabywanie umiejętności przez działanie, organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00 - 11:45

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne (w przypadku niesprzyjającej aury — gry i zabawy ruchowe w salach). Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:45 - 12:00

Przygotowanie do obiadu — doskonalenie nawyków i czynności higieniczno-sanitarnych związanych z samoobsługą dziecka.

12:00 - 12:30

Obiad — przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyku  estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 - 14:15

Odpoczynek — leżakowanie, odprężenie ciała i umysłu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek.

14:15 - 14:30

Przygotowanie do podwieczorku — doskonalenie nawyków i czynności higieniczno-sanitarnych związanych z samoobsługą dziecka.

14:30 - 15:00

Podwieczorek — przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyku  estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.

15:00 - 17:00

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

Dla rodziców Rozkład dnia Rozkład dnia Grupa I
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe