Opłaty

Jak dokonać opłaty za przedszkole?

 1. Każdy z rodziców otrzymuje indywidualny przypisany do dziecka numer.
 2. W tabeli z w/w numerami umieszczonej na tablicy informacyjnej w holu przedszkola i w zakładce „Opłaty” na stronie internetowej należy sprawdzić kwotę do zapłaty za dany miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Wpłatę dokonujemy do 10 dnia miesiąca, dokładanie w kwocie, jaka została podana w tabeli.
 4. Nieuiszczenie należnej opłaty w terminie skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz 1201 z późn. zm) co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym rodziców.

Numer konta do wpłaty

20102028920000540205903416 

W tytule należy podać:

 • nazwę i nr przedszkola,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • oraz nazwę miesiąca, za który dokonywana jest opłata.

Aktualna lista opłat

Kliknij, aby sprawdzić listę opłat za aktualny miesiąc.

Zgodnie z uchwałą nr CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 r.

 1. Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka sprawowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie, od 8:00 do 13:00.
 2. Rodzice dzieci w wieku do 5 lat korzystający z przedszkola w wymiarze większym niż 5 godzin, ponoszą za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opłatę w wysokości 1,30 zł. Rodziny objęte programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz posiadające Krakowską Kartę N, opłata wynosi 0,65 zł.
 3. Rodzice dzieci sześcioletnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. Dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024 od dnia 1.05.2024 wynosi:
  • za 3 posiłki – 14 zł (100%)
  • za 2 posiłki – śniadanie i obiad – 11,20 zł (80%)
  • za 2 posiłki – obiad i podwieczorek – 9,80 (70%)
  • za 1 posiłek – obiad – 7,00 zł (50%).
Dla rodziców Opłaty
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe