Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, specyficznymi trudnościami rozwojowymi lub innymi potrzebami związanymi min. z zaniedbaniem środowiskowym, sytuacją kryzysową, chorobą przewlekłą czy zmianą środowiska edukacyjnego oraz dzieci przejawiających uzdolnienia. Udzielanie pomocy organizowane jest we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, placówkami doskonalenia nauczycieli.

Zasady i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Procedura  udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Jaki jest cel pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych,
 • zainteresowanie rodziców dziecka jego trudnościami lub przejawianymi uzdolnieniami,
 • udzielanie fachowej pomocy dziecku,
 • udzielanie rodzicom wskazówek do pracy w domu, zaangażowanie w pracę
  z dzieckiem,
 • zapobieganie pogłębianiu się trudności,
 • rozwój uzdolnień,
 • zapobieganie niekorzystnym zmianom w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym przedszkolaka takich jak:  niechęć do udziału w zajęciach, niechęć do przychodzenia do przedszkola, wybuchy złości lub wycofywanie się i inne. 

Na jakiej podstawie nauczyciel stwierdza trudności lub uzdolnienia?

            Do zadań nauczycieli należy rozpoznawanie i ocena możliwości psychofizycznych dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Przepisy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podkreślają znaczenie obserwacji przeprowadzanej przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola, którzy dokonują diagnozy. 
Do oceny rozwoju dziecka nauczyciele wykorzystują różne metody:

 • obserwacje pedagogiczne
 • analizę wytworów dziecka
 • próby diagnostyczne
 • eksperymenty pedagogiczne.

Nauczyciele mogą także tworzyć własne narzędzia i skale obserwacyjne. 

Etapy udzielania pomocy dziecku:

Dziecko przejawiające trudności:

 • analiza arkusza obserwacji (opartego na prawidłowościach rozwojowych dziecka), wytworów dziecka oraz innych prób diagnostycznych
 • poinformowanie rodzica o wynikach obserwacji i ewentualnych trudnościach
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, współpraca w celu ustalenia możliwych przyczyn trudności
 • zaplanowanie pomocy w przedszkolu
 • zaproponowanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 • ponowne przeprowadzenie badań diagnostycznych - ocena efektywności podjętych działań    w celu wyeliminowania trudności
 • w przypadku braku poprawy poinformowanie rodzica o konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań pedagogicznych lub psychologicznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie dalszej pomocy w przedszkolu

Dziecko posiadające opinię z poradni:

 • zaplanowanie możliwych w przedszkolu działań realizujących zalecenia zawarte w opinii
 • pisemne poinformowanie rodziców o sposobie realizacji zaleceń zawartych w opinii
 • zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem (udzielenie wskazówek)
 • monitorowanie postępów dziecka (arkusz obserwacji)
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 
 • ocena efektywności podjętych działań.  

Dziecko posiadające orzeczenie z poradni:

 • opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu przez Zespół specjalistów i nauczycieli pracujących z dzieckiem
 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka
 • ocena efektywności udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Dziecko przejawiające uzdolnienia:

 • analiza arkusza obserwacji (poziom umiejętności zdecydowanie wyższy od poziomu grupy), analiza wytworów dziecka
 • poinformowanie rodzica o wynikach obserwacji i zauważonych uzdolnieniach
 • zaproponowanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, zapisania na dodatkowe zajęcia, wykorzystanie oferty edukacyjnej np. poradni, instytucji kulturalnych wspieranie zainteresowań i uzdolnień w przedszkolu.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

Dla dziecka przejawiającego trudności w określonej sferze rozwojowej:

 • nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem,
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej)
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych i popołudniowych,
 • planowanie działań korygujących dla grupy dzieci słabiej wypadających w określonym obszarze rozwojowym - stymulacja tych obszarów, w zakresie których dziecko słabiej sobie radzi
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

Dla dziecka posiadającego opinię z poradni:

 • realizacja zaleceń zawartych w opinii - nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej)
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych i popołudniowych,
 • planowanie działań korygujących dla grupy dzieci słabiej wypadających w określonym obszarze rozwojowym - stymulacja tych obszarów, w zakresie których dziecko słabiej sobie radzi
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem
 • zgłoszenie dziecka do psychologa z poradni opiekującego się przedszkolem
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

Dla dziecka posiadającego orzeczenie z poradni:

 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych wymaga dodatkowych, udokumentowanych kwalifikacji
 • o terminie i czasie trwania zajęć specjalistycznych rodzice informowani są na piśmie
 • efekty terapii uzależnione są od: stopnia zaburzeń i dysfunkcji dziecka, jego motywacji i zaangażowania oraz współpracy z rodzicami
 • o zakończeniu terapii decyduje specjalista w porozumieniu z dyrektorem przedszkola
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola, ). 

Dla dziecka uzdolnionego:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie ciekawych zajęć, tworzenie kącików zainteresowań, udział
  w konkursach i zawodach,
 • dostarczanie wiedzy na temat zróżnicowanych form wyrażania siebie
 • stwarzanie okazji do niekonwencjonalnego zastosowania własnych umiejętności zdolności, sytuacji wymagających twórczego myślenia
 • udział  rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach,
 • pomocy  dziecku w przygotowaniu i udziale w konkursach, przeglądach,
 • ustaleniu wspólnych kierunków działań,
 • włączanie  rodziców w zorganizowanie i urządzenie przestrzeni w przedszkolu sprzyjającej rozwijaniu uzdolnień dziecka.
O nas Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe