Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Samorządowego Przedszkola nr 87 Lajkonik w Krakowie

Samorządowe Przedszkole nr 87 Lajkonik w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Samorządowego Przedszkola nr 87 Lajkonik w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Sitko.
 • E-mail: przedszkole87.lajkonik@gmail.com
 • Telefon: 660 574 342

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 87 „Lajkonik” w Krakowie
 • Adres: ul. Spółdzielców 7, 30-682 Kraków
 • E-mail: p87@mjo.krakow.pl
 • Telefon: 12 655 51 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole nr 87 „Lajkonik” w Krakowie, ul. Spółdzielców 7, 30-682 Kraków.

Do budynku można dojść z głównej ulicy lub z parkingu znajdującego się przy przedszkolu. Przedszkole ma jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków dziecięcych. Gabinet Dyrektora znajduje się na parterze, przy wejściu po prawej stronie.

Na parterze przedszkola znajdują się sale zabaw grup: 1 i 2, szatnia dla dzieci oraz toaleta. Na I piętrze są sale zabaw grup: 3, 4 i 5, pokój nauczycielski, gabinet intendenta, kuchnia oraz toaleta. Na I piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Prawo w przedszkolu Deklaracja dostępności
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe